ایستاده مردن

پیوند

دانلود آهنگ ایستاده مردن از شاهین نجفی

منبع: رسانه برگ میوزیک (وابسطه به شاهین نجفی)

 

پ.ن: برای دانلود، روی لینک بالا راست کلیک کرده و سپس گزینۀ Save target as را کلیک کنید. اگر پنجرۀ دانلود ظاهر نشد ممکن است آدرسِ برگ میوزیک فیلتـ-ـ-ـر شده باشد… در این صورت میتوانید از برنامه های ضـ-ـد فــ-ـیـ-ــ-ـلتـ-ـــر استفاده کرده و یا منتظر ثبت دامین جدید برگ میوزیک بمانید تا لینک ها تصحیح گردد!

نقی

پیوند

دانلود آهنگ نقی از شاهین نجفی

منبع: رسانه برگ میوزیک (وابسطه به شاهین نجفی)

 

پ.ن: برای دانلود، روی لینک بالا راست کلیک کرده و سپس گزینۀ Save target as را کلیک کنید. اگر پنجرۀ دانلود ظاهر نشد ممکن است آدرسِ برگ میوزیک فیلتـ-ـ-ـر شده باشد… در این صورت میتوانید از برنامه های ضـ-ـد فــ-ـیـ-ــ-ـلتـ-ـــر استفاده کرده و یا منتظر ثبت دامین جدید برگ میوزیک بمانید تا لینک ها تصحیح گردد!

من خرم

پیوند

دانلود آهنگ من خرم از شاهین نجفی

منبع: رسانه برگ میوزیک (وابسطه به شاهین نجفی)

 

پ.ن: برای دانلود، روی لینک بالا راست کلیک کرده و سپس گزینۀ Save target as را کلیک کنید. اگر پنجرۀ دانلود ظاهر نشد ممکن است آدرسِ برگ میوزیک فیلتـ-ـ-ـر شده باشد… در این صورت میتوانید از برنامه های ضـ-ـد فــ-ـیـ-ــ-ـلتـ-ـــر استفاده کرده و یا منتظر ثبت دامین جدید برگ میوزیک بمانید تا لینک ها تصحیح گردد!

چیز

پیوند

دانلود آهنگ چیز از شاهین نجفی

منبع: رسانه برگ میوزیک (وابسطه به شاهین نجفی)

 

پ.ن: برای دانلود، روی لینک بالا راست کلیک کرده و سپس گزینۀ Save target as را کلیک کنید. اگر پنجرۀ دانلود ظاهر نشد ممکن است آدرسِ برگ میوزیک فیلتـ-ـ-ـر شده باشد… در این صورت میتوانید از برنامه های ضـ-ـد فــ-ـیـ-ــ-ـلتـ-ـــر استفاده کرده و یا منتظر ثبت دامین جدید برگ میوزیک بمانید تا لینک ها تصحیح گردد!

طرف ما نسخۀ ۲

پیوند

دانلود آهنگ طرف ما نسخۀ ۲ از شاهین نجفی

منبع: رسانه برگ میوزیک (وابسطه به شاهین نجفی)

 

پ.ن: برای دانلود، روی لینک بالا راست کلیک کرده و سپس گزینۀ Save target as را کلیک کنید. اگر پنجرۀ دانلود ظاهر نشد ممکن است آدرسِ برگ میوزیک فیلتـ-ـ-ـر شده باشد… در این صورت میتوانید از برنامه های ضـ-ـد فــ-ـیـ-ــ-ـلتـ-ـــر استفاده کرده و یا منتظر ثبت دامین جدید برگ میوزیک بمانید تا لینک ها تصحیح گردد!

هم قفس

پیوند

دانلود آهنگ هم قفس از شاهین نجفی

منبع: رسانه برگ میوزیک (وابسطه به شاهین نجفی)

 

پ.ن: برای دانلود، روی لینک بالا راست کلیک کرده و سپس گزینۀ Save target as را کلیک کنید. اگر پنجرۀ دانلود ظاهر نشد ممکن است آدرسِ برگ میوزیک فیلتـ-ـ-ـر شده باشد… در این صورت میتوانید از برنامه های ضـ-ـد فــ-ـیـ-ــ-ـلتـ-ـــر استفاده کرده و یا منتظر ثبت دامین جدید برگ میوزیک بمانید تا لینک ها تصحیح گردد!

انکار

پیوند

دانلود آهنگ انکار از شاهین نجفی

منبع: رسانه برگ میوزیک (وابسطه به شاهین نجفی)

 

پ.ن: برای دانلود، روی لینک بالا راست کلیک کرده و سپس گزینۀ Save target as را کلیک کنید. اگر پنجرۀ دانلود ظاهر نشد ممکن است آدرسِ برگ میوزیک فیلتـ-ـ-ـر شده باشد… در این صورت میتوانید از برنامه های ضـ-ـد فــ-ـیـ-ــ-ـلتـ-ـــر استفاده کرده و یا منتظر ثبت دامین جدید برگ میوزیک بمانید تا لینک ها تصحیح گردد!

مهدی

پیوند

دانلود آهنگ مهدی از شاهین نجفی

منبع: رسانه برگ میوزیک (وابسطه به شاهین نجفی)

 

پ.ن: برای دانلود، روی لینک بالا راست کلیک کرده و سپس گزینۀ Save target as را کلیک کنید. اگر پنجرۀ دانلود ظاهر نشد ممکن است آدرسِ برگ میوزیک فیلتـ-ـ-ـر شده باشد… در این صورت میتوانید از برنامه های ضـ-ـد فــ-ـیـ-ــ-ـلتـ-ـــر استفاده کرده و یا منتظر ثبت دامین جدید برگ میوزیک بمانید تا لینک ها تصحیح گردد!

شاعر تمام شده

پیوند

دانلود آهنگ شاعر تمام شده از شاهین نجفی

منبع: رسانه برگ میوزیک (وابسطه به شاهین نجفی)

پ.ن: برای دانلود، روی لینک بالا راست کلیک کرده و سپس گزینۀ Save target as را کلیک کنید. اگر پنجرۀ دانلود ظاهر نشد ممکن است آدرسِ برگ میوزیک فیلتـ-ـ-ـر شده باشد… در این صورت میتوانید از برنامه های ضـ-ـد فــ-ـیـ-ــ-ـلتـ-ـــر استفاده کرده و یا منتظر ثبت دامین جدید برگ میوزیک بمانید تا لینک ها تصحیح گردد!

صانع

پیوند

دانلود آهنگ صانع از شاهین نجفی

منبع: رسانه برگ میوزیک (وابسطه به شاهین نجفی)

 

پ.ن: برای دانلود، روی لینک بالا راست کلیک کرده و سپس گزینۀ Save target as را کلیک کنید. اگر پنجرۀ دانلود ظاهر نشد ممکن است آدرسِ برگ میوزیک فیلتـ-ـ-ـر شده باشد… در این صورت میتوانید از برنامه های ضـ-ـد فــ-ـیـ-ــ-ـلتـ-ـــر استفاده کرده و یا منتظر ثبت دامین جدید برگ میوزیک بمانید تا لینک ها تصحیح گردد!